PL ENElektroniczna Woźna

Mikroprocesorowy zegar szkolny "Elektroniczna Woźna" spełnia podstawowe funkcje zegara (wskazywanie dokładnego czasu, bieżącej daty) oraz umożliwia automatyczne włączanie i wyłączanie dzwonków szkolnych z uwzględnieniem tzw. lekcji "skróconych", dodatkowych krótkich dzwonków przed dzwonkami kończącymi lekcje i przerwy, oraz dni wolnych w całym roku szkolnym. 

TeleToken AES i AES Pro

TeleToken jest wszechstronnym i silnym kryptograficznie narzędziem w postaci sprzętowego klucza USB. Oprócz zabezpieczania oprogramowania znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie jest potrzeba szyfrowania lub podpisywania danych tajnym kluczem.

TeleKlucz TASP Pro i Pro RTC

Sprzętowy klucz zabezpieczający oprogramowanie bazujący na sprawdzonym i popularnym TeleKluczu TASP z nowymi możliwościami, większą pamięcią i w wersji z zegarem czasu rzeczywistego RTC.
Dostępny również na komputery Apple Mac.

TeleKonwerter USB-I2S-SPDIF

Audiofilski konwerter podłączany do portu USB komputera, przeznaczony z myślą o wykorzystaniu w projektach typu PC audio.

Produkt otrzymał rekomendację czasopisma Audio-Video 7-8/2012

Elektroniczna Woźna - Programowanie zegara

Do programowania i obsługi zegara służą 4 przyciski monostabilne o następujących oznaczeniach i funkcjach:

Nazwa klawisza Oznaczenie symboliczne Funkcja
K1 - MINUS kursor w górę / odejmij
K2 + PLUS kursor w dół / dodaj
K3 NASTĘPNY następna wielkość / funkcja
K4 WPROWADZ zapamiętaj/wejdź / wyjdź

W dalszym opisie będą używane wyłącznie oznaczenia literowe: K1, K2, K3, K4. Klawisze K1 i K2 posiadają funkcję samo powtarzania (ang. "autorepeat") polegającą na tym, że krótkie naciśnięcie (do 1 sek.) któregokolwiek z tych klawiszy jest traktowane jako rozkaz jednokrotnego zrealizowania przypisanej im funkcji, natomiast trzymanie przyciśniętego klawisza ponad 1 sek. powoduje automatyczne powtarzanie realizowanej funkcji z większą szybkością (np. przy wyborze jednej z opcji menu krótkie naciśnięcie K2 powoduje przesunięcie kursora o jedną pozycję w dół, natomiast przytrzymanie klawisza ponad 1 sekundę powoduje cykliczne przesuwanie kursora w dół co około 1/6 sekundy).

Klawisz K3 służy do zmiany ustawianej wielkości, np. każdorazowe naciśnięcie K3 w trybie ustawiania czasu powoduje przejście do:

 • ustawiania minut, jeżeli poprzednio ustawiane były godziny;
 • ustawiania sekund, jeżeli poprzednio ustawiane były minuty;
 • ustawiania godzin, jeżeli poprzednio ustawiane były sekundy.

We wszystkich opcjach pole podlegające ustawianiu jest wyświetlane w sposób pulsujący. Na czas wciśnięcia dowolnego klawisza pulsowanie jest wyłączane.

Programowanie sterownika zalecamy wykonać w następującej kolejności:

 • ustawienie bieżącego czasu i daty;
 • ustawienie godziny rozpoczęcia lekcji (dla lekcji normalnych i skróconych);
 • zaprogramowanie czasu trwania przerw (dla lekcji normalnych i skróconych);
 • zaprogramowanie rozkładu dni z lekcjami normalnymi i skróconymi w zakresie tygodnia;
 • zaprogramowanie czasu trwania dzwonka głównego;
 • ustawienie typu lekcji na "Według rozkładu".

Po zaprogramowaniu powyższych wielkości sterownik gotowy jest do pracy. Dodatkowo można zaprogramować następujące parametry:

 • dni wolne w zakresie całego roku;
 • rozkład dzwonków wstępnych;
 • rozkład dzwonków dodatkowych.