PL ENElektroniczna Woźna

Mikroprocesorowy zegar szkolny "Elektroniczna Woźna" spełnia podstawowe funkcje zegara (wskazywanie dokładnego czasu, bieżącej daty) oraz umożliwia automatyczne włączanie i wyłączanie dzwonków szkolnych z uwzględnieniem tzw. lekcji "skróconych", dodatkowych krótkich dzwonków przed dzwonkami kończącymi lekcje i przerwy, oraz dni wolnych w całym roku szkolnym. 

TeleToken AES i AES Pro

TeleToken jest wszechstronnym i silnym kryptograficznie narzędziem w postaci sprzętowego klucza USB. Oprócz zabezpieczania oprogramowania znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie jest potrzeba szyfrowania lub podpisywania danych tajnym kluczem.

TeleKlucz TASP Pro i Pro RTC

Sprzętowy klucz zabezpieczający oprogramowanie bazujący na sprawdzonym i popularnym TeleKluczu TASP z nowymi możliwościami, większą pamięcią i w wersji z zegarem czasu rzeczywistego RTC.
Dostępny również na komputery Apple Mac.

TeleKonwerter USB-I2S-SPDIF

Audiofilski konwerter podłączany do portu USB komputera, przeznaczony z myślą o wykorzystaniu w projektach typu PC audio.

Produkt otrzymał rekomendację czasopisma Audio-Video 7-8/2012

Elektroniczna Woźna - Menu 2

Z menu tego ustawiane są wszystkie parametry związane z rozkładem lekcji tzn. · czas rozpoczęcia lekcji;

 • czas trwania lekcji skróconych (czas trwania lekcji normalnych zawsze 45min);
 • czasy trwania wszystkich przerw dla lekcji normalnych i skróconych;
 • rozkład dni roboczych w tygodniu;
 • czas trwania dzwonka;
 • rozkład i czas trwania dzwonków wstępnych;

a także parametry dzwonków dodatkowych które nie są bezpośrednio związane z rozkładem lekcji.

Postać MENU 2 przedstawia zdjęcie obok.

Pierwsza lekcja

Wybranie tej opcji umożliwia ustawienie godziny rozpoczęcia pierwszej lekcji osobno dla lekcji normalnych i skróconych. Na ekranie wyświetlacza widoczne jest podmenu z trzema pozycjami (zdjęcie). Naciśnięcie klawisza K4 przy wybranej pozycji 1. lub 2. powoduje wejście w tryb ustawiania godzin i minut. Ustawienia dokonuje się w sposób analogiczny do opisanych wcześniej algorytmów postępowania przy ustawianiu dowolnego parametru (klawisze K1, K2 zmieniają zawartość pulsującego pola, klawisz K3 zmienia ustawiane pole, klawisz K4 powoduje zapisanie godziny i minuty rozpoczęcia lekcji do pamięci i wyjście do podmenu). Ustawienie kursora na pozycji 3 i naciśnięcie klawisza K4 powoduje wyjście do Menu 2.


Lekcja skrócona

Niniejsza opcja służy ustawieniu długości lekcji skróconej. Po wybraniu tej opcji na ekranie pojawia się pulsująca liczba określająca długość lekcji w minutach (zdjęcie poniżej). Za pomocą klawiszy K1 i K2 można zmieniać tę liczbę w przedziale 1..60. Po ustawieniu żądanej długości należy nacisnąć klawisz K4 powodując zapisanie jej do pamięci i wyjście do Menu 2.

Przerwy normalne, przerwy skrócone

Dwa powyższe tryby pracy są identyczne pod względem wyglądu ekranu (zdjęcie poniżej) i sposobu ustawiania parametrów, dlatego zostaną omówione łącznie. W miejscach, gdzie jest mowa o przerwach normalnych, jest także mowa o przerwach skróconych. 

Na długościach przerw (wyrażonych w minutach) można dokonywać trzech operacji: edycji, wstawiania i kasowania. W liniach od trzeciej do ósmej wyświetlane są numery kolejne przerw oraz ich długości w minutach. Z lewej strony liczby porządkowej znajduje się kursor, którego pozycję można zmieniać za pomocą klawiszy K1 (w górę) i K2 (w dół). Jeżeli ilość przerw przekracza pojemność ekranu (czyli jest ich więcej niż sześć), to dostęp do niewyświetlanych przerw można uzyskać korzystając ze scrollingu. Po ustawieniu kursora na przerwie, na której chcemy przeprowadzić jedną z operacji opisanych powyżej, należy: 

a) edytowanie

 • nacisnąć klawisz K3 jeden raz - po prawej stronie długości przerwy pojawi się napis "Edytuj";
 • nacisnąć klawisz K4 - spowoduje to wejście w tryb edytowania długości przerwy: pole z długością przerwy zaczyna pulsować;
 • za pomocą klawiszy K1 i K2 ustawić żądaną długość przerwy;
 • nacisnąć klawisz K4 dla zapisania ustawionej wartości do pamięci i wyjścia do trybu przeglądania przerw (napis "Edytuj" znika).

Uwaga: jeżeli nie jest wyświetlona żadna przerwa, to opcja edytowania jest niedostępna - po jednokrotnym naciśnięciu klawisza K3 pojawi się napis "Wstaw". Sposób postępowania - patrz punkt b).

b) wstawianie

 • ustawić kursor na przerwie za którą chcemy wstawić nową przerwę;
 • nacisnąć klawisz K3 dwa razy - po prawej stronie długości przerwy pojawi się napis "Wstaw";
 • nacisnąć klawisz K4 - spowoduje to wyświetlenie w następnej linii nowej przerwy (automatycznie proponowana jest przerwa o długości 5 min.);
 • od tego momentu sposób postępowania jest taki sam jak przy edytowaniu (patrz punkt a ).

Uwaga: Jeżeli ilość wprowadzonych przerw osiągnęła maksymalną liczbę, tj. 17, naciskanie klawisza K3 powoduje przełączanie tylko pomiędzy opcjami "Edytuj " i "Skasuj".

c) kasowanie,

 • nacisnąć klawisz K3 trzy razy - po prawej stronie długości przerwy pojawi się napis "Skasuj";
 • nacisnąć klawisz K4 - numer przerwy i jej czas zacznie pulsować, co oznacza, że zegar czeka na potwierdzenie chęci jej skasowania;
 • naciśnięcie klawisza K4 powoduje skasowanie przerwy, naciśnięcie jakiegokolwiek innego klawisza powoduje anulowanie opcji kasowania.

Uwaga: jeżeli nie jest wyświetlona żadna przerwa, to opcja kasowania jest niedostępna.

Dzwonki

Niniejsze menu umożliwia zaprogramowanie następujących parametrów:

 • czas trwania dzwonka głównego;
 • czas trwania i rozkład dzwonków wstępnych;
 • rozkład dzwonków dodatkowych.

Wybór opcji 4 powoduje powrót do menu " Lekcje i przerwy".

Dzwonek główny

W tej opcji ustawiana jest długość czasu włączenia dzwonka głównego. Na ekranie w sposób pulsujący wyświetlana jest długość czasu włączenia dzwonka (zdjęcie poniżej). Za pomocą klawiszy K1 i K2 można zmieniać tę długość w zakresie 1..30 sekund. Naciśnięcie klawisza K4 kończy ustawianie długości czasu włączenia dzwonka głównego - dokonywany jest zapis do pamięci i wyjście do podmenu Dzwonki.

Dzwonki wstępne

Dzwonki wstępne najczęściej są krótkimi 1-2 sekundowymi dzwonkami załączanymi przed zakończeniem lekcji lub przerwy mającymi przypomnieć nauczycielowi o zbliżającym się końcu lekcji lub przerwy. Wybranie opcji " Dzwonki wstępne" powoduje wyświetlenie na ekranie podmenu razem z wielkościami ustawianymi (zdjęcie poniżej). Wybór pozycji w tym podmenu następuje w standardowy sposób. Po wybraniu pozycji 1., 2. lub 3. wielkość ustawiana jest wyświetlana w sposób pulsujący. Wybranie pozycji 4. powoduje powrót do podmenu " Dzwonki".

Zakres ustawiania poszczególnych wielkości:

 • długość dzwonka wstępnego: 0..30 sekund; ustawienie zera powoduje wyłączenie dzwonków wstępnych niezależnie od ustawień wyprzedzeń w punktach 2. i 3. - jest to parametr nadrzędny w stosunku do pozostałych dwóch parametrów;
 • wyprzedzenie z jakim dzwonek wstępny dzwoni przed przerwą (końcem lekcji): 0..10 minut; ustawienie zera powoduje wyłączenie dzwonków wstępnych przed przerwą;
 • wyprzedzenie z jakim dzwonek wstępny dzwoni przed lekcją (końcem przerwy): 0..10 minut; ustawienie zera powoduje wyłączenie dzwonków wstępnych przed lekcją.

Dzwonki dodatkowe

Funkcja dzwonka dodatkowego polega na załączaniu dzwonka o dowolnej porze na czas od 1 do 59 sekund z możliwością wyboru dni kiedy będzie on załączany (zawsze, dni z lekcjami normalnymi, dni z lekcjami skróconymi, dni wolne).


Dzwonki dodatkowe mogą być dzwonkami nie związanymi ściśle z rozkładem lekcji, np. w szkołach z internatem mogą służyć do ogłaszania pobudki i ciszy nocnej. Innym przykładem wykorzystania dzwonków dodatkowych może być dodatkowy krótki dzwonek podczas przerwy obiadowej.

Po wybraniu opcji " Dzwonki dodatkowe" na ekranie wyświetlane są następujące parametry (zdjęcie obok):


 • czas włączenia dzwonka dodatkowego;
 • długość dzwonka dodatkowego;
 • atrybut dni w których dzwonek będzie załączany

  " Z" - zawsze - dzwonek jest włączany każdego dnia;

  " N" - normalne - dzwonek jest włączany w dni nauki z lekcjami normalnymi;

  " S" - skrócone - dzwonek jest włączany w dni nauki z lekcjami skróconymi;

  " W" - wolne - dzwonek jest włączany tylko w dni wolne.

Maksymalna liczba dodatkowych dzwonków wynosi 10.

Na liście dzwonków dodatkowych można wykonywać następujące operacje:

 • edycję parametrów dzwonków;
 • wstawianie nowych dzwonków;
 • kasowanie istniejących dzwonków.

Wybór dzwonka na którym chcemy dokonać jakiejś operacji oraz przeglądanie dzwonków nie mieszczących się na jednym ekranie (jednocześnie na ekranie może być wyświetlonych do 7 dzwonków) dokonuje się za pomocą klawiszy K1 i K2. Powrót do podmenu Dzwonki następuje przez naciśnięcie klawisza K4.

W celu wykonania jednej z wyżej wymienionych operacji należy (po ustawieniu kursora na właściwym dzwonku):

a) edytowanie,

 • nacisnąć klawisz K3 jeden raz - po prawej stronie ekranu pojawi się napis "Edytuj";
 • nacisnąć klawisz K4 - spowoduje to wejście w tryb edytowania dzwonka: zaczynają mrugać godziny włączenia dzwonka - zmianę ustawianego pola dokonuje się klawiszem K3;
 • klawiszami K1 i K2 ustawić żądaną wartość pulsującego pola;
 • nacisnąć klawisz K4 dla zapisania ustawionych parametrów do pamięci i wyjścia do trybu przeglądania dzwonków dodatkowych;

Uwaga:
1. Jeżeli nie jest wyświetlany żaden dzwonek, to opcja edytowania jest niedostępna - po jednokrotnym naciśnięciu klawisza K3 pojawi się napis "Wstaw". Sposób postępowania - patrz punkt b);

2. Jeżeli dwa dzwonki mają ten sam czas włączenia i ten sam atrybut, to do pamięci zegara zostaje zapisany tylko jeden dzwonek: właśnie edytowany;

b) wstawianie

 • używając klawiszy K1 i K2 ustawić kursor na dzwonku, za którym użytkownik chce wstawić nowy dzwonek;
 • nacisnąć klawisz K3 dwa razy - z prawej strony daty pojawi się napis "Wstaw";
 • nacisnąć klawisz K4 - spowoduje to wyświetlenie w następnej linii nowego dzwonka (automatycznie proponowane są następujące parametry 0:005 sek "Z");
 • od tego momentu sposób postępowania jest taki sam jak przy edytowaniu (patrz punkt a);

Uwaga: Jeżeli ilość wprowadzonych dzwonków osiągnęła maksymalną liczbę, tj. 10, naciskanie klawisza K3 powoduje przełączanie tylko pomiędzy opcjami "Edytuj" i "Skasuj".

c) kasowanie

 • nacisnąć klawisz K3 trzy razy - po prawej stronie ekranu pojawi się napis "Skasuj";
 • nacisnąć klawisz K4 - cała linia zacznie pulsować, co oznacza, że zegar czeka na potwierdzenie chęci skasowania dzwonka; 
 • naciśnięcie klawisza K4 powoduje skasowanie dzwonka, naciśnięcie jakiegokolwiek innego klawisza powoduje anulowanie opcji kasowania.

Uwaga: jeżeli nie jest wyświetlona żadna przerwa, to opcja kasowania jest niedostępna.

W przypadku pokrywania się czasu włączenia dzwonka dodatkowego z czasem włączenia dzwonka głównego lub wstępnego pierwszeństwo ma dzwonek główny, a następnie wstępny.

Na wyświetlaczu na tzw. ekranie głównym nie są wyświetlane żadne informacje o dzwonkach dodatkowych mimo, że mogą one być aktywne (tj. najbliższy alarm będzie generowany przez zaprogramowany dzwonek dodatkowy).

Dni robocze

Opcja ta pozwala na ustalenie rozkładu dni z lekcjami normalnymi, skróconymi i dni wolnych w zakresie całego tygodnia. Po wywołaniu tej opcji na ekranie wyświetlane są nazwy dni tygodnia oraz przyporządkowane im typy lekcji (zdjęcie poniżej). Typ lekcji wyświetlany jest w postaci skrótu:

 • " N" - normalne - dzień nauki z lekcjami normalnymi;
 • " S" - skrócone - dzień nauki z lekcjami skróconymi;
 • " W" - wolne - dzień wolny.

Aby zmienić rozkład lekcji w dniu należy:

 • ustawić klawiszami K1/K2 kursor na dniu tygodnia który chcemy zmienić;
 • naciskać klawisz K3 aż do uzyskania odpowiedniego typu lekcji;
 • przeprowadzić edycję innych dni;
 • nacisnąć klawisz K4 dla zapisania ustawionych parametrów i wyjścia do MENU 2

Powrót do menu

Wybranie tej opcji powoduje powrót do " Menu 1 ".