PL ENElektroniczna Woźna

Mikroprocesorowy zegar szkolny "Elektroniczna Woźna" spełnia podstawowe funkcje zegara (wskazywanie dokładnego czasu, bieżącej daty) oraz umożliwia automatyczne włączanie i wyłączanie dzwonków szkolnych z uwzględnieniem tzw. lekcji "skróconych", dodatkowych krótkich dzwonków przed dzwonkami kończącymi lekcje i przerwy, oraz dni wolnych w całym roku szkolnym. 

TeleToken AES i AES Pro

TeleToken jest wszechstronnym i silnym kryptograficznie narzędziem w postaci sprzętowego klucza USB. Oprócz zabezpieczania oprogramowania znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie jest potrzeba szyfrowania lub podpisywania danych tajnym kluczem.

TeleKlucz TASP Pro i Pro RTC

Sprzętowy klucz zabezpieczający oprogramowanie bazujący na sprawdzonym i popularnym TeleKluczu TASP z nowymi możliwościami, większą pamięcią i w wersji z zegarem czasu rzeczywistego RTC.
Dostępny również na komputery Apple Mac.

TeleKonwerter USB-I2S-SPDIF

Audiofilski konwerter podłączany do portu USB komputera, przeznaczony z myślą o wykorzystaniu w projektach typu PC audio.

Produkt otrzymał rekomendację czasopisma Audio-Video 7-8/2012

Elektroniczna Woźna - Załączniki

Woźna z anteną DCF.

Zastosowanie odbiornika DCF w wersji Elektronicznej Woźnej z anteną, umożliwia synchronizację czasu ze wzorcowym czasu - zegarem DCF z Frankfurtu.
Dzięki tej opcji kontrola poprawności i ewentualna korekcja czasu Woźnej nie jest konieczna.

Podłączenie anteny DCF.

Po rozkręceniu obudowy anteny widoczne będzie złącze. Do niego należy podłączyć trójżyłowy przewód (masa, zasilanie, DCF). Jego drugi koniec do złącza DCF na płycie Woźnej ( rysunek poniżej). Przy podłączeniu należy zachować zgodność sygnałów, łącząc masę anteny(1) z masą Woźnej(1), zasilanie anteny(2) z zasilaniem Woźnej(3), sygnał DCF(3) anteny z DCF-em Woźnej(2).

Antena DCF

1 - masa
2 - +5V (zasilanie)
3 – DCF
4 – LED

Lokalizacja gniazd DCF i ZEGAR 
na płycie Elektronicznej Woźnej

1 – masa
2 – DCF
3 - +5V (zasilanie)

Konfiguracja Elektronicznej Woźnej do odbioru sygnału DCF.

Po dołączeniu anteny należy skonfigurować Woźną ustawiając opcję odbioru sygnału DCF ( patrz rozdział Ustawianie czasu).W prawym górnym rogu głównego ekranu Woźnej ( rysunek poniżej) pojawi się znak trójkąta, który informuje o gotowości do odbioru sygnału DCF.

Ustawienie anteny do odbioru sygnału DCF.

Antenę należy ustawić tak aby jej dioda umieszczona w bocznej ściance zaczęła mrugać w równych odstępach czasu. Tym samym obok trójkąta na wyświetlaczu Woźnej, pojawią się mrugające prążki. Informują o odbiorze sygnału DCF.

Naciskając klawisz K2 można sprawdzić poprawność odbioru sygnału. W polu Impuls, wyświetlana jest liczba poprawnie odbieranych impulsów sygnału DCF. Po odbiorze 60 impulsów (tzw. ramki) w pozostałych pustych polach, zostanie wyświetlony aktualny Czas i Data.Pełna synchronizacja czasu Woźnej następuje po odbiorze trzech ramek (3 - 4 minut).

Woźna z anteną DCF i sterownikiem zegarów wtórnych.

Konfiguracja  DCF-u Woźnej, przebiega w analogiczny sposób jak Woźnej bez sterownika zegara wtórnego ale z odbiornikiem DCF.Dodatkowy moduł sterownika umożliwia podłączenie do Woźnej zewnętrznego zegara wyświetlającego czas.

Podłączenie zegara.

Do gniazda znajdującego się na płycie głównej Woźnej opisanego Zegar, należy podłączyć przewody zegara. Kolejność ich przyłączenia nie wpływa na pracę obu urządzeń.

Konfiguracja zegara wtórnego Elektronicznej Woźnej.

Należy wejść do menu Ustawienie czasu ( w trybie wyświetlania głównego ekranu nacisnąć dwa razy klawisz K4 ).
Wygląd ekranu w trybie ustawiania czasu przedstawia rysunek obok. Należy postępować zgodnie z poniższym opisem:

 • wybrać pozycję Zegar analogowy i ustawić czas wskazywany przez zegar wtórny (wprowadzona informacja jest potrzebna do prawidłowej synchronizacji czasu zegara).
 • powrócić do głównego menu.
 • w głównym menu podobnie jak w Ustawianiu czasu dostępna jest pozycja Zegary analogowe, należy ją wybrać.
 • w menu Zegary analogowe ustawić:
  1.) obsługę zegara ( Typ impulsu -> minutowe)
  2.) Czas impulsu. Zalecana wartość dla większości zegarów 0.4 [sec]
      (w razie konieczności skorygować)
  3.) ustawić Typ korekcji:

  a.) normalna – synchronizacja zegara następuje bez względu na położenie wskazówek.
  b.) optymalna – przy tym ustawieniu możliwe są dwie opcje wybierane automatycznie  przez Woźną w zależności od czasu ich  trwania:
    - wskazówki nie zostają przestawione. Od momentu zrównania się czasu Woźnej z czasem wskazywanym przez wskazówki zegara, zegar rusza.
    - synchronizacja zegara następuje natychmiast, wskazówki zostają ustawione zgodnie z czasem Woźnej.

W trybie wyświetlania głównego ekranu w prawym górnym roku, pojawi się kwadrat. Oznacza on włączenie obsługi zegara a jego animacja sygnalizuje trwającą synchronizację zegara. Obok niego mogą pojawić się następujące litery:

"P" – przerwę w obwodzie zegara wtórnego (np. zegar nie podłączony)
"Z" – zwarcie w obwodzie zegara wtórnego

Podgląd godziny zegara można dokonać poprzez naciśnięcie przycisku K3.