PL ENElektroniczna Woźna

Mikroprocesorowy zegar szkolny "Elektroniczna Woźna" spełnia podstawowe funkcje zegara (wskazywanie dokładnego czasu, bieżącej daty) oraz umożliwia automatyczne włączanie i wyłączanie dzwonków szkolnych z uwzględnieniem tzw. lekcji "skróconych", dodatkowych krótkich dzwonków przed dzwonkami kończącymi lekcje i przerwy, oraz dni wolnych w całym roku szkolnym. 

TeleToken AES i AES Pro

TeleToken jest wszechstronnym i silnym kryptograficznie narzędziem w postaci sprzętowego klucza USB. Oprócz zabezpieczania oprogramowania znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie jest potrzeba szyfrowania lub podpisywania danych tajnym kluczem.

TeleKlucz TASP Pro i Pro RTC

Sprzętowy klucz zabezpieczający oprogramowanie bazujący na sprawdzonym i popularnym TeleKluczu TASP z nowymi możliwościami, większą pamięcią i w wersji z zegarem czasu rzeczywistego RTC.
Dostępny również na komputery Apple Mac.

TeleKonwerter USB-I2S-SPDIF

Audiofilski konwerter podłączany do portu USB komputera, przeznaczony z myślą o wykorzystaniu w projektach typu PC audio.

Produkt otrzymał rekomendację czasopisma Audio-Video 7-8/2012

Elektroniczna Woźna - Menu 1

Naciśnięcie klawisza K4 powoduje przerwanie wyświetlania głównego ekranu z bieżącym czasem i aktualną datą oraz pojawienie się nowego ekranu zwanego dalej MENU 1 (zdjęcie poniżej). Widoczna po lewej stronie strzałka wskazuje opcję, którą można wywołać klawiszem K4. Zmiana pozycji strzałki w menu następuje po naciśnięciu klawisza K1 lub K2:

K1 - strzałka porusza się w górę (po osiągnięciu pozycji numer 1 następuje przejście do pozycji numer 7);

K2 - strzałka porusza się w dół (po osiągnięciu pozycji numer 7 następuje przejście do pozycji numer 1).

MENU 1

W MENU 1 dostępne są następujące opcje:

 • ustawianie czasu;
 • ustawianie daty;
 • przegląd rozkładu lekcji i przerw w ciągu dnia;
 • wybór długości lekcji w bieżącym dniu;
 • wywołanie MENU 2 , umożliwiającego ustawianie wszystkich parametrów lekcji, przerw i dzwonków;
 • przegląd i ustawianie dni wolnych od nauki;
 • powrót do wyświetlania ekranu głównego.

Ustawianie czasu

Wygląd ekranu w trybie ustawiania czasu przedstawia zdjęcie.

Zmiana pozycji strzałki w menu następuje po naciśnięciu klawisza K1 lub K2:

K1 - strzałka porusza się w górę (po osiągnięciu pozycji numer 1 następuje przejście do pozycji numer 3);

K2 - strzałka porusza się w dół (po osiągnięciu pozycji numer 3 następuje przejście do pozycji numer 1).W MENU 1 dostępne są następujące opcje:

 • Zegar cyfrowy;
 • Zegar DCF-77;
 • powrót do menu głównego.

Aby rozpocząć ustawianie czasu należy ustawić strzałkę na pozycji pierwszej i nacisnąć klawisz K4.
Poszczególne elementy bieżącego czasu są ustawiane w następujący sposób (zmiana ustawianej wielkości /godziny-minuty-sekundy/ następuje po naciśnięciu klawisza K3):

a) ustawianie godzin, klawisze K1 i K2 pozwalają na dowolne ustawienie godziny przy pracującym zegarze, nie są zerowane sekundy, pozwala to na szybką zmianę godziny bez zmiany minut i sekund (ważne np. przy zmianie czasu letniego na zimowy i odwrotnie);

b) ustawianie minut, w momencie pierwszego naciśnięcia klawisza K1 lub K2 zegar zatrzymuje się, sekundy zostają wyzerowane, minuty zwiększone lub zmniejszone odpowiednio do naciśniętego klawisza; start zegara jest możliwy poprzez przejście do ustawiania sekund i naciśnięcie klawisza K1/K2 lub poprzez wyjście z trybu ustawiania czasu poprzez naciśnięcie K4;

c) ustawianie sekund, możliwe jest jedynie zerowanie sekund w dwóch różnych trybach:

 • jeżeli sekundy zawierają się w przedziale 0..29, to naciśnięcie K1 lub K2 powoduje wyzerowanie sekund i uruchomienie zegara przy niezmienionych: godzinie i minucie bieżącego czasu;
 • jeżeli sekundy zawierają się w przedziale 30..59, to naciśnięcie K1 lub K2 powoduje wyzerowanie sekund, dodanie jednej minuty, w razie konieczności aktualizację godzin, minut i daty (np. jeżeli ustawianie będzie przeprowadzane o godz. 23:59:37 w dniu 31. grudnia) oraz uruchomienie zegara.

Naciśnięcie klawisza K4 w dowolnym momencie ustawiania godzin, minut lub sekund powoduje przerwanie trybu ustawiania czasu, uruchomienie zegara jeżeli był zatrzymany oraz powrót do MENU 1.

Uwaga: Na czas załączenia dzwonka blokowana jest możliwość ustawiania czasu. W takim przypadku wyświetlany jest komunikat: "Blokada ustawiania czasu podczas dzwonka. Zaczekaj na koniec dzwonka lub naciśnij klawisz K4".

Opcja 2 z menu "Zegar DCF-77" służy do wyboru informacji czy do "Woźnej" podłączona jest antena DCF. Dla wersji bez anteny DCF należy ustawić opcję "Nie" a dla wersji z anteną opcję "Tak". Aby rozpocząć ustawianie należy ustawić strzałkę na pozycji 2 i nacisnąć klawisz K4. Zmiana opcji Tak/Nie następuje po naciśnięciu klawisza K1 lub K2, zatwierdzenie wyboru następuje po naciśnięciu K4.

Powrót do MENU 1 następuje po wybraniu opcji " 3. Powrót do menu" .

Ustawianie daty

Ustawianie daty przebiega w następujący sposób:

 • przy użyciu klawiszy K1 i K2 można dowolnie ustawić dzień, miesiąc oraz rok;
 • zmiana ustawianej wielkości /dzień-miesiąc-rok/ następuje po naciśnięciu klawisza;
 • powrót do MENU 1 następuje po naciśnięciu klawisza K4.

Wyjście z trybu ustawiania daty poprzedzone jest sprawdzeniem poprawności daty oraz wyznaczeniem dnia tygodnia. W przypadku stwierdzenia błędu następuje automatyczne skorygowanie daty w kierunku dat wcześniejszych, np. jeżeli użytkownik ustawił datę 31.04.2002 to nastąpi automatyczna korekcja do daty 30.04.2002, a w dolnej części ekranu zostanie wyświetlony komunikat "UWAGA! Ustawiona data była błędna. Wyświetlana jest poprawiona data". Naciśnięcie dowolnego klawisza spowoduje powrót do MENU 1.

Przegląd lekcji

Pozycja w MENU 1 zatytułowana "Przegląd lekcji" służy do szybkiego zapoznania się z zaprogramowanym rozkładem lekcji i przerw w całym dniu nauki. Wyświetlane są: numer lekcji, godzina rozpoczęcia lekcji, godzina zakończenia lekcji oraz długość następującej po niej przerwy.

Wybranie niniejszej opcji powoduje wyświetlenie podmenu (zdjęcie obok), w którym dokonuje się wyboru pomiędzy przeglądem rozkładu lekcji normalnych, lekcji skróconych oraz wyjściem do MENU 1. Poruszanie się po podmenu i wybór opcji odbywa się w opisany już sposób. 
Na ekranie możliwe jest jednoczesne wyświetlenie godzin rozpoczęcia i zakończenia tylko 7 lekcji (zdjęcie obok). Jeżeli ilość zaprogramowanych lekcji jest większa, to można wyświetlić niewidoczne lekcje przez użycie klawiszy K1 (przesuw w dół wyświetlanych linii) i K2 (przesuw w górę). Zakończenie wyświetlania rozkładu lekcji następuje przez naciśnięcie klawisza K4.
Wybór typu lekcji

Menu to (zdjęcie poniżej) służy do wyboru rozkładu lekcji w danym dniu wg którego będą generowane dzwonki.

Standardowym ustawieniem jest opcja " 1.Według rozkładu". Opcja ta oznacza że uwzględniany jest rozkład dni roboczych w tygodniu  oraz zaprogramowane dni wolne.

Wybór opcji " 2.Lekcje normalne" spowoduj że w bieżącym dniu niezależnie czy jest to święto, niedziela czy zaprogramowany dzień wolny, będą generowane dzwonki zgodnie z rozkładem lekcji normalnych. Opcja ta może być użyteczna np. w przypadku odrabiania lekcji w sobotę gdy normalnie sobota była dniem wolnym od nauki.

Wybór opcji " 3.Lekcje skrócone" spowoduje, że w bieżącym dniu, będą generowane dzwonki zgodnie z rozkładem lekcji skróconych. Opcja ta może być wykorzystana np. zmiany rozkładu w dniu typu "Dzień Nauczyciela". Wybór opcji " 4.Dzień wolny" spowoduje zakończenie generowania dzwonków w bieżącym dniu.

Opcje 2, 3 i 4 zachowują ważność tylko do północy dnia, w którym zostały wybrane tzn. po północy nastąpi automatyczny powrót do opcji generowania dzwonków "Według rozkładu". Zwalnia to użytkownika z konieczności kontrolowania rozkładu dzwonków w dniu następnym, gdyż zostanie on zmieniony zgodnie z wcześniejszymi ustawieniami.

Dokonanie wyboru opcji następuje przez wskazanie kursorem właściwej pozycji (do przesuwania kursora służą klawisze K1 i K2) i naciśnięcie klawisza K4. Przy wybranej opcji z prawej strony wyświetlany jest znak " ¨ ".

Powrót do MENU 1 następuje po wybraniu opcji " 5. Powrót do menu".

Wejście do MENU2

Wybór opcji " Lekcje i przerwy" powoduje wyświetlenie kolejnego menu, zwanego dalej MENU 2 .

Dni wolne

Opcja ta służy do przeglądania zaprogramowanych dni wolnych, dodawania nowych dat, kasowania nieaktualnych oraz edytowania dat już wprowadzonych. Daty zapisane w pamięci zegara służą określeniu, z wyprzedzeniem nawet rocznym, dodatkowych dni wolnych nie związanych z tygodniowym rozkładem lekcji. Możliwe jest więc np. na początku roku szkolnego zapisanie dat wszystkich ferii, świąt stałych oraz ruchomych, uwalniając użytkownika od problemu pamiętania o konieczności całkowitego wyłączania dzwonka na wyżej wymienione okresy. Pojemność pamięci wynosi 35 dat, przy czym jest nieistotne, czy są to daty pojedyncze, np. 01.11, czy daty blokowe, np. 22.12-03.01.

Dla lepszego wykorzystania pamięci zegara jak również zwiększenia czytelności wyświetlanej informacji, zastosowano łączenie dat pokrywających się lub zachodzących na siebie np. z dwóch dat: 01.02-14.02 i 07.02 tworzona jest jedna data: 01.02-14.02; inny przykład: 10.04-15.04 oraz 12.04-28.04 są łączone w datę: 10.04-28.04. Nie są łączone daty sąsiednie np. 02.03 i 03.03-10.03. Innym zabiegiem powiększającym wygodę użytkowania jest porządkowanie dat według kolejności ich następowania po sobie. Wychodząc z opcji edycji lub wstawiania wyszukiwane jest właściwe położenie daty i jest ona tam przenoszona.


a) przeglądanie dat

ekran towarzyszący przeglądaniu dat przedstawia zdjęcie obok. Używając klawiszy K1 i K2 użytkownik ma możliwość poruszania kursorem po liście dat. Jeżeli ilość zaprogramowanych dat przekracza pojemność ekranu (7 linii), to można wyświetlić niewidoczne daty poprzez ustawienie kursora w ostatniej linii i naciskanie klawisza K2 (przesuwanie listy dat do góry) lub ustawienie kursora w pierwszej linii zawierającej datę i naciskanie klawisza K1 (przesuwanie listy dat w dół). Jeżeli ilość zaprogramowanych dat nie przekracza siedmiu, to efekt przesuwania listy (scrollingu) nie zachodzi ani w górę ani w dół, zaś kursor porusza się tylko po liniach zawierających daty. Wyjście do MENU 1 następuje po naciśnięciu klawisza K4.

b) edytowanie dat

opcja ta pozwala na zmianę daty już istniejącej - może być zmieniony dzień, miesiąc lub typ daty.

Sposób postępowania przy edycji jest następujący:

 • używając klawiszy K1 i K2 ustawić kursor na dacie, która będzie edytowana;
 • nacisnąć klawisz K3 - z prawej strony daty pojawi się napis "Edytuj" ;
 • nacisnąć klawisz K4 - spowoduje to wejście w tryb edycji, pole wyświetlające dzień daty zaczyna pulsować (pulsujące pole z liczbą oznacza, że zawartość tego właśnie pola może być zmieniana);
 • klawisze K1 i K2 służą do zmniejszania lub zwiększania zawartości pola;
 • klawisz K3 służy do zmiany ustawianego pola: każde naciśnięcie tego klawisza powoduje przejście do następnego pola; działanie tego klawisza ma charakter cykliczny tzn. po osiągnięciu ostatniego pola w linii następne naciśnięcie klawisza K3 sprawia, że polem ustawianym staje się pierwsze pole daty. Jeżeli edytowana jest data pojedyncza to naciśnięcie klawisza K3 w momencie gdy ustawiany jest miesiąc spowoduje zmianę daty pojedynczej w blokową, zaproponowany koniec daty blokowej jest równy dacie początku bloku. Aby zmienić datę blokową na pojedynczą należy ustawić datę początku równą dacie końca bloku i zatwierdzić ją lub klawiszem K3 przejść na datę początku bloku, w tym momencie data końca bloku zostanie skasowana;
 • klawisz K4 służy do zatwierdzenia dokonanych zmian i może on być naciśnięty przy dowolnym aktywnym polu. Po naciśnięciu klawisza następuje sprawdzenie poprawności daty tzn. dla dat pojedynczych sprawdzana jest maksymalna długość ustawionego miesiąca, a dla dat typu blokowego sprawdzany jest dodatkowo warunek, że data początkowa okresu dni wolnych musi być wcześniejsza niż data końcowa okresu. W przypadku wystąpienia błędu kasowany jest napis "Edytuj" a na jego miejscu pojawia się komunikat "Błąd!", po naciśnięciu dowolnego klawisza następuje powrót do edytowania daty.

Uwaga: jeżeli nie jest wyświetlona żadna data to opcja edytowania jest niedostępna - po jednokrotnym naciśnięciu klawisza K3 pojawi się napis "Wstaw". Sposób postępowania - patrz punkt c).

c) wstawianie dat

Sposób postępowania jest następujący:

 • używając klawiszy K1 i K2 ustawić kursor na dacie, za którą użytkownik chce wstawić nową datę.
 • nacisnąć klawisz K3 dwa razy - z prawej strony daty pojawi się napis "Wstaw";
 • nacisnąć klawisz K4 - spowoduje to wyświetlenie w następnej linii nowej daty (automatycznie proponowana jest data 1 stycznia);
 • od tego momentu sposób postępowania jest taki sam jak przy edytowaniu (patrz punkt b).

Uwaga: Jeżeli ilość wprowadzonych dat osiągnęła maksymalną liczbę, tj. 40, naciskanie klawisza K3 powoduje przełączanie tylko pomiędzy opcjami "Edytuj" i "Skasuj".

d) kasowanie dat

dowolną datę można skasować postępując w następujący sposób:

 • używając klawiszy K1 i K2 ustawić kursor na dacie, która ma ulec skasowaniu;
 • nacisnąć trzykrotnie klawisz K3 - po prawej stronie daty pojawi się napis "Skasuj";
 • nacisnąć klawisz K4 - cała data zacznie pulsować, co oznacza, że zegar czeka na potwierdzenie chęci jej skasowania;
 • naciśnięcie klawisza K4 powoduje skasowanie daty, naciśnięcie jakiegokolwiek innego klawisza powoduje anulowanie opcji kasowania daty.

Powrót do zegara

Po wybraniu tej opcji następuje wyjście z MENU 1, powrót do wyświetlania czasu, daty oraz informacji o bieżących lekcjach, przerwach lub najbliższym dniu nauki.